Умови навчання

Статус здобувачів освіти

1.1.  Учні професійного ліцею – це випускники закладів базової чи повної загальної середньої освіти, зараховані до професійного ліцею на здобуття освіти за програмами первинної професійної підготовки.

1.2.  Слухачі професійного ліцею – це особи, зараховані до професійного ліцею на здобуття освіти за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

1.3.  Права і обов'язки здобувачів освіти професійного ліцею визначаються законодавством та Статутом.

1.4.  Здобувачі освіти професійного ліцею мають право на:

а) якісні освітні послуги, належні умови здобуття освіти за обраною професією;

б) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

в) матеріальне забезпечення в період здобуття освіти на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

г) навчання професії за індивідуальною програмою, у тому числі за індивідуальною програмою для осіб з особливими освітніми потребами;

ґ) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою (інфраструктурою) професійного ліцею;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і виробничої практики згідно із законодавством;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати здобуття освіти за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу зі здобуттям освіти;

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з професійним ліцеєм договору, у тому числі і на контрактній основі;

ї) направлення на здобуття освіти, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

й) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, дослідно-експериментальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об'єднаннях громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови здобуття освіти та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

о) інші права відповідно до законодавства.

1.5.  Відволікання здобувачів освіти професійного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

1.6.  Здобувачі освіти професійного ліцею зобов'язані:

а) виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуючись принципу доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

б) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм,

в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку  професійного ліцею;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

є) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів здобуття освіти, що використовуються в освітньому процесі.

1.7.  Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти професійного ліцею установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

1.8.  За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з професійного ліцею. Заходи впливу до здобувача освіти професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника  професійного ліцею.

Порядок застосування заходів впливу до здобувачів освіти професійного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

1.9.  Здобувач освіти може бути відрахований з професійного ліцею за:

а) власним бажанням;

б) незадовільні успішність, поведінку;

в) невиконання вимог освітніх програм (навчального плану);

ґ) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;

д) станом здоров'я;

е) переведенням, за його згодою, до іншого закладу освіти.

Здобувач освіти при відрахуванні з професійного ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

1.10.  За досягнення результатів високого рівня у здобутті освіти та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення здобувачів освіти: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення здобувачів освіти у професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

1.11.  Час здобуття освіти у професійному ліцеї зараховується до загального трудового стажу здобувача освіти. Випускникам професійного ліцею денної форми навчання, які здобували освіту 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

1.12.  Випускникам, які здобували освіту за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які здобували освіту за державним та/або регіональним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту здобувачів освіти професійного ліцею регулюються законодавством.

1.13.  Учневі професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ