Правила прийому до Житомирського професійного політехнічного ліцею на 2018рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

               до Житомирського професійного політехнічного ліцею

на 2018 рік

1. Загальна частина

     1.1. Правила прийому до Житомирського професійного політехнічного ліцею розроблені згідно «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міносвіти і науки України 14.05.2013 року №499, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за №823/23355; із змінами згідно наказу Міністерства освіти і науки 9.04.2014 року №344, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2014 року за №454/25231.

     1.2. До Житомирського професійного політехнічного ліцею приймаються громадяни України  та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань,  ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Житомирського професійного політехнічного ліцею (далі ліцей) здійснюється для  підготовки  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем "кваліфікований  робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів, які передбачені Бюджетним кодексом України.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

     2.1. Прийом  до  ліцею здійснює приймальна комісія.

     2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею,  який своїм наказом від 01.12.2017р. за №154а визначив та  затвердив персональний склад приймальної комісії  і порядок її роботи.

     2.3. Правила прийому до ліцею на 2018 рік розроблені відповідно до Типових правил прийому та затверджені головою приймальної комісії ліцею за погодженням з управлінням освіти і науки облдержадміністрації до 1 грудня  2017 року.

     2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

   - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії,  умов  навчання,  матеріального   забезпечення   та забезпечення   особливого  соціального  захисту  учнів,  слухачів, працевлаштування після закінчення ліцею;

     - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею,  оформляє  протокол  та оголошує відповідні списки осіб;

     - організовує роботу щодо комплектування  навчальних  груп  з урахуванням   здібностей   і  нахилів,  віку,  стану  здоров'я  та професійної придатності вступників;

     - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

      2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

     - перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

     - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

     - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

     - форми та ступеневість навчання;

     - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

     - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

     2.6. Приймальна комісія працює щоденно з 8.30 до 17.00 год. (крім неділі).

            Випускники шкіл, які мають базову загальну середню освіту, навчаються в ліцеї з отриманням диплому кваліфікованого робітника та атестату про повну загальну середню освіту (денна форма навчання) за професіями

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Ліцензований обсяг

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Обмеження

Дата засідання приймальної комісії

7212

 

Електрогазозварник

 

2 роки

8 місяців,

до

01.05.2021

25

30

4 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

15.08.2018р.

о 10.00

8322

водій автотранспортних засобів категорії С

водій автотранспортних засобів категорії С

7212

 

Електрогазозварник

3 роки,

до 01.07.2021

25

30

3 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

15.08.2018р.

о 14.00

7213

бляхар

3 розряд

7136

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

3 роки,

до 01.07.2021

25

30

3 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

16.08.2018р.

о 14.00

7212

електрогазозварник

3 розряд

                 

 

Випускники шкіл, які мають повну загальну середню освіту, навчаються в ліцеї з отриманням диплому кваліфікованого робітника (денна форма навчання) за професіями:

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Ліцензований  обсяг

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Обмеження

Дата засідання приймальної комісії

7212

Електрогазозварник

1 рік

4 місяців,

до

01.01.2020

25

30

4 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

16.08.2018р.

о 10.00

8322

водій автотранспортних засобів категорії С

водій автотранспортних засобів категорії С

7241

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1 рік

5 місяців,

до

01.02.2020

25

30

3 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

17.08.2018р.

о 14.00

8322

водій автотранспортних засобів категорії С

водій автотранспортних засобів категорії С

8211

Верстатник широкого профілю

1 рік

5 місяців,

до

01.02.2020

25

30

3 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 р.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

17.08.2018р.

о 10.00

Всього:

150 чол.

180 чол.

 

 

                 

     2.7. Місця для проживання в гуртожитку ліцею надаються за потребою учнів.

     2.8. Прийом учнів до ліцею здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 06.10.2016 р. №1440Л, свідоцтв про атестацію ліцею серія РД №040398 від 16.07.2015р. та ЖТ №031691 від 03.04.2013р.

2.9. Строки проведення прийому на навчання встановлюються «Правилами прийому до Житомирського професійного політехнічного ліцею» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

3. Документи для вступу

 

     3.1. Вступники   подають   особисто   заяву   про   вступ  до ліцею із  зазначенням  обраної професії,  форми навчання,  місця проживання, до якої додають:

     - документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

     - медичну    довідку    за    формою,   установленою   чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

     - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

 - копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

- для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

     Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку (в навчальному закладі при поданні документів).

     3.2. Особи,  які  направляються  на  навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4. Умови прийому

 

4.1. Прийом  до  ліцею проводиться  шляхом  конкурсного  відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

- запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Професійна підготовка в навчальному закладі здійснюється відповідно до рівня кваліфікації за ІІ атестаційним рівнем.

Форма навчання – денна.

     4.4. Документи осіб,  які  без поважних причин не з'явилися на засідання приймальної комісії  у  зазначений  за   розкладом   час   не розглядаються.

4.5. У випадку, коли бажаючих вступити до Житомирського професійного політехнічного ліцею більше від можливості прийому, ліцей проводить конкурсний відбір за середнім балом документів про освіту та співбесідою.

4.6. Прийом документів на навчання проводиться з 01 червня 2018 року до     15 серпня 2018 року.

 

5. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

     5.3. До 28 серпня 2018 року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до Житомирського професійного політехнічного ліцею за  обраною чи рекомендованою формою навчання.

     5.4. У   разі  оскарження  результатів  співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

     5.5. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на навчання у межах  державного  замовлення, подають  оригінали  документів,  зазначених  у  розділі  3 Правил  прийому до ліцею.

     5.6. Зарахування до ліцею здійснюється  наказом  директора,  підписаним  не пізніше ніж 30.08.2018р.

     5.7. Зарахування до Житомирського професійного політехнічного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів  (підприємством,  організацією  тощо)  і  випускником  (для неповнолітніх  -  його  батьками)   про   навчання   та   подальше працевлаштування.  Зарахування  здійснюється як у межах державного/регіонального замовлення,  так і понад його обсяг у межах  ліцензованого  обсягу ліцею.     

     5.8. Заняття в ліцеї розпочинаються 01 вересня 2018р.                  

 

6. Прикінцеві положення

 

     6.1. Особи,  які без поважних причин не приступили до  занять протягом   10   днів   від   дня   їх  початку,  відраховуються  з Житомирського професійного політехнічного ліцею. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування за конкурсом осіб,  які пройшли вступні випробування.  При невиконанні  державного  замовлення  на прийом  з  окремих  професій  ліцей може проводити додатковий прийом у межах та в терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

     6.2. Особам,  які  не  зараховані  до   ліцею,  а  також  тим,  які  без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

    6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

                                                             Розглянуто на засіданні педагогічної ради

                                                             протокол №5 від 15 грудня 2017 року

Наказ №162а                                      

від 18 грудня 2017 року                                                          

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ