Правила прийому до Житомирського професійного політехнічного ліцею на 2013-2014 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

Начальник
управління освіти і науки 
Житомирської облдержадміністрації

          В. Калінін

«_______»___________2015р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Житомирського
професійного
політехнічного ліцею

О.М. Чиж

«____»___________2015р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Житомирського професійного політехнічного ліцею
на 2016-2017 навчальний рік

1. Загальна частина

        1.1. Правила   прийому  до  Житомирського професійного політехнічного ліцею розроблені згідно  «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міносвіти України 06.06.2006р. № 441, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2006р. за № 790/12664.

        1.2. До  Житомирського професійного політехнічного ліцею приймаються громадяни  України  та  особи  без   громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах.

      1.3. Громадяни  України  мають  рівні   права   на   здобуття професійно-технічної  освіти  відповідно  до  своїх  здібностей  і нахилів незалежно від національності,  раси,  статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань,  ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,  місця проживання та інших обставин.

     Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються   правом   на   здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

     Обмеження допускаються  за  віковими,  статевими та медичними показниками,  а  також  показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

     1.4. Прийом до Житомирського професійного політехнічного ліцею (далі ліцей) здійснюється для  підготовки  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем "кваліфікований  робітник".

 

2. Приймальна комісія

     2.1. Прийом  до  ліцею здійснює приймальна комісія.

     2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею,  який своїм наказом від 27.12.2015р.

№43 визначив та  затвердив персональний склад приймальної комісії  і порядок її роботи.

     2.3. Приймальна комісія працює щоденно з 8.30 до 17.00 год. (крім неділі).

     2.4. Правила прийому до ліцею розробляються приймальною комісією та затверджуються головою приймальної комісії ліцею.

     2.5. Приймальна комісія:

     - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії,  умов  навчання,  матеріального   забезпечення   та забезпечення   особливого  соціального  захисту  учнів,  слухачів, наступного працевлаштування;

     - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею,  оформляє  протокол  та оголошує відповідні списки осіб;

     - організовує роботу щодо комплектування  навчальних  груп  з урахуванням   здібностей   і  нахилів,  віку,  стану  здоров'я  та професійної придатності вступників;

     - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

      2.6. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

        - перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

        - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

        - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

        - форми та ступеневість навчання;

        - обмеження з професій за віком вступників. статтю та медичними показниками;

        - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

        - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

     2.7. Прийом учнів до ліцею здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АГ №582181 від 29.09.2011р., свідоцтв про атестацію ліцею серія РД №016638 від 29.09.2011р. та ЖТ №031691 від 03.04.2013р.

2.8. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до Житомирського професійного політехнічного ліцею.

 

3. Документи для вступу

     3.1. Вступники   подають   особисто   заяву   про   вступ  до ліцею із  зазначенням  обраної професії,  форми навчання,  місця проживання  та  необхідності  працевлаштування  після   закінчення навчання, до якої додають:

     - документ про освіту (оригінал або його завірену  копію);

     - медичну    довідку    за    формою,   установленою   чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

     - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

     - чорнобильське посвідчення (завірену копію);

- довідку з місця проживання та про склад сім’ї.

     Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку (в навчальному закладі при поданні документів).

     Паспорт (свідоцтво про народження для осіб,  які за віком  не мають  паспорта),  документ про відношення до військової служби та документи,  що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

     3.2. Особи,  які  направляються  на  навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4. Умови прийому

     4.1. Прийом  до  ліцею проводиться  шляхом  конкурсного  відбору за рейтинговими списками та результатами співбесіди, які можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.2. Професійна підготовка в навчальному закладі здійснюється відповідно до рівня кваліфікації за ІІ атестаційним рівнем.

Форма навчання – денна.

     4.3. Документи осіб,  які  без поважних причин не з'явилися на засідання приймальної комісії  у  зазначений  за   розкладом   час   не розглядаються.

4.4. Строки та обсяги прийому на 2013 – 2014 навчальний рік наступні:

                    Випускники шкіл, які мають базову загальну середню освіту, навчаються в ліцеї з отриманням диплому кваліфікованого робітника та атестату про повну загальну середню освіту (денна форма навчання) за професіями

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Обмеження

Дата засідання приймальної комісії

7212

 

Електрогазозварник

 

2 роки

6 місяців,

до

01.03.2016р.

30

4 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

20.08.2013 р.

о 10.00

8322

водій автотранспортних засобів категорії С1

водій автотранспортних засобів категорії С1

7212

 

Електрогазозварник;

3 роки,

до 01.07.2016р.

30

3 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

20.08.2013 р.

о 14.00

7213

бляхар

3 розряд

4112

 

Оператор комп’ютерного набору

 

3 роки,

до 01.07.2016р.

30

1 категорія

 

 

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

21.08.2013 р.

о 10.00

4121

офісний службовець (бухгалтерія)

конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

 

      Випускники шкіл, які мають повну загальну середню освіту, навчаються в ліцеї з отриманням диплому кваліфікованого робітника (денна форма навчання) за професіями:

Код

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Обмеження

Дата засідання приймальної комісії

7212

Електрогазозварник

1 рік

6 місяців,

до

01.03.2015р.

30

4 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

22.08.2013 р.

о 10.00

8322

водій автотранспортних засобів категорії С1

водій автотранспортних засобів категорії С1

7241

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1 рік

6 місяців,

до

01.03.2015р.

30

3 розряд

 

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

22.08.2013 р.

о 14.00

8322

водій автотранспортних засобів категорії С1

водій автотранспортних засобів категорії С1

8211

Верстатник широкого профілю

1 рік

6 місяців,

до

01.03.2015р.

25

4 розряд

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать: жіноча, чоловіча.

3. Медичні обстеження: відповідно до результатів медичного огляду

23.08.2013 р.

о 10.00

Всього:

175 чол.

4.5. У випадку, коли бажаючих вступити до Житомирського професійного політехнічного ліцею більше від можливості прийому, ліцей проводить конкурсний відбір за середнім балом документів про освіту та співбесідою.

4.6. Прийом документів на навчання проводиться з 03 червня 2013 року до 23 серпня 2013 року.

 

5. Зарахування

     5.1. Зараховуються до Житомирського професійного політехнічного ліцею без співбесіди:

     - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" надане таке право;

     - випускники   загальноосвітнього   навчального  закладу  III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

     - випускники   загальноосвітнього   навчального   закладу  II ступеня,  які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

     - учасники міжнародних,  завершального  етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  конкурсів  з дисциплін за умови,  якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

     5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних  результатах вступної співбесіди:

     - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

     - інваліди,   яким   не  протипоказане  навчання  за  обраною професією;

     - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" надане таке право.

     5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

     - ветерани війни  та  особи,  на  яких  поширюється  чинність Закону   України   "Про   статус   ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту"

    - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час  виконання  службових  обов'язків,   на   місця,   забезпечені державним замовленням.  Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те,  що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

     - особи,  які вступають до Житомирського професійного політехнічного ліцею за цільовим направленням на навчання.

     5.4. До 27 серпня 2013 року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до Житомирського професійного політехнічного ліцею за  обраною чи рекомендованою формою навчання.

     5.5. У   разі  оскарження  результатів  співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

     5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на навчання у межах  державного  замовлення, подають  оригінали  документів,  зазначених  у  розділі  3 Правил  прийому до ліцею.

     5.7. Зарахування до ліцею здійснюється  наказом  директора,  підписаним  не пізніше ніж 27.08.2016 р.  (за п’ять  днів до початку занять).

     5.8. Зарахування до Житомирського професійного політехнічного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів  (підприємством,  організацією  тощо)  і  випускником  (для неповнолітніх  -  його  батьками)   про   навчання   та   подальше працевлаштування.  Зарахування  здійснюється як у межах державного замовлення,  так і понад його обсяг у межах  ліцензованого  обсягу ліцею.     

     5.9. Заняття в ліцеї розпочинаються 01 вересня 2016 р.

 

6. Прикінцеві положення

     6.1. Особи,  які без поважних причин не приступили до  занять протягом   10   днів   від   дня   їх  початку,  відраховуються  з Житомирського професійного політехнічного ліцею. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування за конкурсом осіб,  які пройшли вступні випробування.  При невиконанні  державного  замовлення  на прийом  з  окремих  професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

     6.2. Особам,  які  не  зараховані  до   ліцею,  а  також  тим,  які  без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

     6.3. Всі питання, пов’язані з роз’ясненням правил прийому до ліцею, можна вирішити щоденно (крім неділі) в приймальній комісії ліцею з 8.30 до 17.00 год.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому ліцею здійснюється управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

                                                                                                                          Розглянуто на засіданні педагогічної ради

Наказ №72                                                                                                     протокол №6 від 30 квітня 2013р.

від 17 травня 2013 р.                                                                                                      

 

Додаток

до Правил прийому

до ЖППЛ

на 2013-2014 н.р.

Рекомендовані документи для прийому дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

  1. Свідоцтво про народження (оригінал).
  2. Документ про освіту (оригінал).
  3. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти: свідоцтво про смерть обох батьків, якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні).

      4. Документи,  що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:

- рішення суду про позбавлення батьківських прав;

- рішення суду про відібрання дитини від батьків не позбавляючи їх батьківських прав;

- рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми;

- рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) померлих та свідоцтво про смерть;

- рішення суду про визнання фізичної особи (батька чи матері) недієздатних;

- вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

- постанова слідчого. санкціонована судом (до 2001р. – прокурором) про перебування під вартою на час слідства;

документ. який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання, тощо);

- ухвала суду про оголошення в розшук. довідка з органів внутрішніх справ про розшук;

- довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, в іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забирати батьки чи родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04р. – акт про знайдену (залишену) дитину;

    5. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.

   6. Ідентифікаційний код.

   7. Паспорт.

   8. Довідки про закріплення житла та майна:

Ø  довідка з ЖЕКу – квартирна форма № 1;

Ø  виписка з господарської книги;

Ø  свідоцтво на право власності житла;

Ø  заповіт;

Ø  рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;

Ø  акт опису майна, завірений селищною (сільською радою);

   9.  Акт первинного обстеження умов життя дитини.

   10.Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих. які мають посвідчення з інших причин.

   11.  Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника (ків).

   12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальними).

   13. Довідка про одержання аліментів та їх розмір.

   14.  Відповідні медичні документи про стан здоров’я (карточка фізрозвитку дитини; щеплення  (форма 063)), аналіз крові на ВІЛ-інфекцію, реакцію Вассермана, мазка із зіву на дифтерію, загально-клінічні аналізи крові та сечі, для учнів 1-го класу – форма 26, довідка про епідоточення.

   15. Дані про батьків та близьких родичів, (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, в вихідні та святкові дні.

   16. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика: уподобання, інтереси. здібності, стан дисципліни, навчання, участі у громадському життя (гуртки. спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпустки до рідних.

   17. Відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття інше).

   18.  Наявність ощадної книжки.

    19. Розпорядження райдержадміністрації (рішення міськвиконкому) про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

     20. Повідомлення про первинний облік дитини.

     21. Копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

     22. Висновок за результатами обстеження дитини, виданий відповідною психолого-медико-педагогічною консультацією.

 

Примітка: В особовій справі дитини-сироти повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус  буде підтвердженим.

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради

            протокол № ___від___________р.

Наказ № ___

від ___________ 2015р.

 

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ